preskoči na sadržaj

Osnovna škola "August Cesarec" Ivankovo

 > Naslovnica

Natječaj za ravnatelja škole

Autor: Kristina Perić, 16. 2. 2024.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 46. Statuta Osnovne škole „August Cesarec“, Školski odbor Osnovne škole „August Cesarec“, Ivankovo, Trg bana Jelačića 15, Ivankovo raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja škole

(1) Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) također, ravnatelj treba imati položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog   suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam (8) godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Prema čl. 39. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

(2) U postupku imenovanja ravnatelja vrednovat će se dodatne kompetencije sukladno odredbama Statuta Škole i to poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a dokazuju se na sljedeći način:

a) Poznavanje stranog jezika:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove

- potvrdom ili drugom ispravom o pohađanju škole stranih jezika od strane osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

- drugom ispravom

b) Osnovne digitalne vještine:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

- drugom ispravom

c) Iskustvo rada na projektima:

- dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata

- osobnom izjavom kandidata u Životopisu.

 

(3) Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati za ravnatelja obvezni su priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu

3. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

4. dokaz o položenome stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita (čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

5. dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija)

6. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

7. dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

8. uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

9. program rada za mandatno razdoblje (program rada sadržava ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan, projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju)

10. dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat će predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutu Osnovne škole „August Cesarec“, Ivankovo. Ravnatelj se imenuje na pet godina.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od 16. 2. 2024. do 24. 2. 2024. godine.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članka 48. st. 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, i 156/23), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze iz čl. 49. Zakona o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava pri prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf?fbclid=IwAR2-UURkfnicsDmCJOxIUYQsxQ_XUfFSlUMaKvM3KYcN-jZyvUw5VFhLaVU

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidatom za ravnatelja škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Osnovnoj školi „August Cesarec“, Ivankovo za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja. Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole „August Cesarec“, Ivankovo.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu škole: Osnovna škola „August Cesarec“, Ivankovo, Trg bana Jelačića 15, 32281 Ivankovo, u zatvorenoj omotnici s naznakom. »Natječaj za ravnatelja škole – ne otvarati«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                               Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                       Miroslav Gašpić, univ. bacc. ing. el


Priloženi dokumenti:
NATJECAJ_za_ravnatelja_skole.pdf (1.57 MB)


Pretražite stranicu
Foto - video - Cesarus

  

FOTO        VIDEO

 ŠKOLSKO ZVONO

ŠKOLSKI LIST

Korisni linkovi

 

Korisni linkoviKalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Časopisi
CMS za škole logo
Osnovna škola "August Cesarec" Ivankovo / Trg Bana Jelačića 15, HR-32281 Ivankovo / os-acesarec-ivankovo.skole.hr / ured@os-acesarec-ivankovo.skole.hr
preskoči na navigaciju